top of page
  • Yazarın fotoğrafıBurçak TEMEL

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
Eğitime gönül verenlerin en büyük kaygısıdır; “ Acaba tüm bilgileri öğrencilerim anladı mı?, Tam aktardım mı?, Daha iyi öğrenebilmeleri için ne yapabilirim? Nasıl yapabilirim? Hangi malzemeleri, hangi yöntemleri, hangi öğrenci grubuna uygulamalıyım?”.

Bu sorular her dönem bir eğitimcinin aklından geçen ve bir o kadar da önemli olan sorulardır.

“Hangi konuyu hangi teknik/stil/yöntemle öğretirsem öğrencilerin başarı düzeyi daha iyi olur?” sorusunu sorduğumuzda ise birçok yöntemi yaklaşım, stil karşımıza çıkıyor. Biraz olsun öğretmenlerimize destek olmak için birçok literatür taradım. Kaynaklarda ortak bulduğum şey ise “Öğrencilerin Aktif katılımı” oldu.
Öğretimin daha kalıcı ve etkili olabilmesi için öğrencilerin öğrenme sürecine aktif olarak katılmalarının sağlanacağı yöntemlerin tercih edilmesi gerekmektedir. Aktif öğrenme yaklaşımında öğrencilerin derste etkin olarak katılımını sağlama hususunda en çok tercih edilen yöntemlerden birisi işbirlikli öğretim yöntemidir. Çünkü işbirlikli öğrenme öğrencilerin demokratik tutum kazanmalarında çok etkilidir.


“Eğitim ve öğretim sürecinin istendik doğrultuda olabilmesi, birçok değişkenin etkili ve işlevsel olarak planlanmasına bağlıdır (Dikmen ve Tuncer, 2018). Bu değişkenlerden bazıları bireylerin nasıl düşündükleri ve nasıl öğrendikleridir (Altun, 2016). Tomlinson’a (2007) göre “bireyler birbirlerinden farklı bir biçimde düşünür, öğrenir ve üretirler” (s. 38). Bu bağlamda bireysel farklılıklar, öğrenme sürecini birey için en etkili ve verimli olacak biçimde düzenlemeyi ve buna yönelik öğretim ortamlarının hazırlanmasını gerekli kılmaktadır (Özgür, 2011). Öğrenme stili, bireysel farklılıkların dikkate alınması ve öğrenme sürecinin etkin bir biçimde yürütülmesinde karşılaşılabilecek sorunların bir kısmını çözüme kavuşturabilir (Güven ve Kürüm, 2006). Ayrıca aktif öğrenmenin önemine dikkat çeken yeni eğitim modellerinde, öğrenme stillerinin ön plana çıktığı görülmektedir (Altun, 2016).”⁷İşbirlikli öğrenme, öğrencilerin sınıf ortamında küçük heterojen gruplar oluşturarak ortak bir hedef doğrultusunda, herhangi bir konunun öğreniminde birbirlerinin öğrenmelerine yardımcı oldukları, grup başarısının değişik yollarla ödüllendirildiği aktif öğrenme yöntemidir.


“İşbirlikli öğrenme; Aktif öğrenme yaklaşımında öğrencilerin derste etkin olarak katılımını sağlama hususunda en çok tercih edilen yöntemlerden birisi işbirlikli öğretim yöntemidir. Çünkü işbirlikli öğrenme öğrencilerin demokratik tutum kazanmalarında çok etkilidir. işbirlikli öğrenme öğrencilerin derste yaparak yaşayarak öğrenmesi ve sınıf içi iletişim ve etkileşimi sağlaması sebebiyle öğrencilerin demokratik tutum kazanmaların da çok etkilidir. İşbirlikli öğretim yönteminde kullanılan teknikler içerisinde; öğrenci takımları- başarı grupları tekniği, takım turnuva tekniği, takım destekli birleştirme, ayrılıp birleştirme(jigsaw), takım etkinlikleri, karşılıklı sorgulama, birleştirme II Tekniği gibi teknikler yer almaktadır (Açıkgöz,2014). Kaynakçada 8 nolu makalede anlatıldığı üzere Birleştirme II Tekniği Sosyal Bİlgiler dersi öğretiminde kullanılmış ve yapılan öntest-son test analizleri ile anlamlı fark bulunmuş. Yani Birleştirme II tekniği ile sosyal bilgiler dersini gören öğrenciler, klasik öğrenim görenlere göre Akademik başarı puanları daha yüksek, hatta kız öğrencilerde bu farkın çok daha belirgin olduğu ortaya koyulmuş ve kalıcılık açısından anlamlı bir fark oluşmadığı görülmüş.”⁸
Kaynakça:

  1. Şule FIRAT DURDUKOCA [1] , Esra YARDIMCIEL [2] , Habip BEŞEREN [3] , Sakine ÖZBEK [4] , Öğretmen Adaylarinin Öğreti̇m Tekni̇kleri̇ni̇ Seçme Yeterli̇kleri̇ne İli̇şki̇n Algi Ölçeği̇, Dergipark Yıl 2017, Cilt 16 , Sayı 61, Sayfalar 397 - 411

  2. Öğretim yöntemleri teknikleri

  3. Düşün-Eşleş-Paylaş Tekniği ile Birlikte Kullanılan Kavram Karikatürlerinin Öğrencilerin Akademik Başarıları ile Fen ve Teknoloji Dersine Olan Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi

  4. Altinci Sinif Fen Bilimleri Dersi Hücre Konusunun Öğretiminde İstasyon Tekniği Uygulamasının Öğrencilerin Akademi̇k Başarısına, Kalıcılığına Ve Tutumlarina Etkisi

  5. Disiplinlerarası Öğretimin Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Gölge Konusundaki Akademik Başarıları Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

  6. Scratch Programı Öğretiminde Birlikte Öğrenme Tekniği Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarısına ve Öz Yeterlilik Algısına Etkisi

  7. Öğrenme Stiline Dayalı Eğitimin Akademik Başarıya Etkisi

  8. Sosyal Bilgiler Eğitiminde Birleştirme 2 Tekniğinin Akademik Başari Tutum Ve Kalıcılığa Etkisi

Son Yazılar

Hepsini Gör

Kommentare


bottom of page